Zásady ochrany soukromí

dlouha dělící linka

Společnost ISAK nebere soukromí na lehkou váhu. Náš přístup při ochraně vašeho soukromí se opírá o tato následující pravidla:

Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že svěřujete své osobní údaje do našich systémů. Vaše osobní údaje využijeme pouze správným a poctivým způsobem, aby nedošlo ke ztrátě vaší důvěry. Poskytujeme transparentní informace o tom, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji. Vždy budete jasně vědět, které údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a na koho byste se měli obrátit v případě, že máte jakékoli pochybnosti. Podnikneme všechny příslušné kroky k tomu, abychom vaše osobní údaje řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím. Splníme všechny požadavky příslušných zákonů a nařízení na ochranu údajů a budeme spolupracovat s příslušnými úřady.

Na co se tyto zásady vztahují?
Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje shromážděné společnosí ISAK v souvislosti poskytovanými službami. Mezi tyto údaje patří informace získané off-line pomocí osobních setkání a výstav, kampaní přímého marketingu a on-line prostřednictvím našich webových stránek, aplikací a platforem provozovaných třetí stranou(“stránky ISAK”)

Váš souhlas
Používáním stránek ISAK udělujete souhlas se shromažďováním, využíváním a zveřejňováním svých osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Jestliže s takovýmto shromažďováním, využíváním a zveřejňováním svých osobních údajů nesouhlasíte, přestaňte, prosím, používat stránky a aplikace ISAK a ani jiným způsobem neposkytujte své osobní údaje jakékoli společnosti ISAK. Společnost ISAK bude shromažďovat, využívat a zveřejňovat vaše osobní údaje pouze v zákonem dovolených případech. Ve většině případů vás výslovně požádáme o udělení souhlasu, v některých případech však může být váš souhlas vyvozen na základě vaší činnosti nebo chování. Bude-li nutné použít vaše osobní údaje k účelům, které nejsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů zmíněny, můžeme vás požádat o dodatečný souhlas. Nejste povinni nám tento souhlas udělit, pokud se však takto rozhodnete, může to pro vás znamenat, že vaše účast na některých činnostech bude určitým způsobem omezená. Jestliže nám dodatečný souhlas udělíte, pak v případě rozporu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů podmínky tohoto souhlasu převáží. Vezměte, prosím, na vědomí, že v odůvodněných případech můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i bez vašeho souhlasu za podmínky, že tím nebudou dotčena vaše práva a oprávněné zájmy.

Jaké údaje shromažďujeme?
„Osobní údaje“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů znamenají informace nebo části informací, které mohou sloužit k vaší identifikaci. Mezi tyto informace obvykle patří např. vaše jméno, adresa, uživatelské jméno, profilový obrázek, e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní údaje v mobilním telefonu a seznam hovorů. Mohou to být také další informace jako např. IP adresa, pracovní návyky, informace o preferencích. Vaše osobní údaje můžeme získat z různých zdrojů, včetně:

 • Informační systém ISAK
 • Mobilní aplikace
 • Externí zdroje (rejstříky apod.)
 • Jak vaše osobní údaje používáme?
  Vaše osobní údaje mužeme použít k následujícím úcelum:

 • Zpřístupnění funkcionalit stránek a aplikací ISAK.
 • Zlepšení našich produktů a zvýšení vašeho pohodlí při používání stránek a aplikací ISAK.
 • Kontaktování vaší osoby kvůli produktům a službám, které by vás mohly zajímat, a to za předpokladu, že jste k tomu udělili souhlas nebo se kontaktování týká již dříve požadovaného produktu či služby, a proto se tato komunikace vztahuje k vašemu dřívějšímu požadavku a proběhne v rámci doby stanovené platnými zákony.
 • Nabídka produktů nebo služeb, které jste si od nás vyžádali.
 • Zasílání SMS zpráv
  V rámci zabezpečení aplikací ISAK můžeme na váš mobilní telefon zasílat autorizační SMS pro přístup do systémů ISAK.

  Poskytnutí osobních údajů jiným osobám
  Zásadně neposkytujeme osobní údaje jiným subjektům, nebo osobám, mimo těch, které se přímo podílí na vývoji a správě systémů ISAK.

  Zabezpečení a ochrana vašich osobních údajů
  K ochraně vašich osobních údajů využijeme všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž budeme vyžadovat také od všech představitelů třetích stran, kteří budou vaše osobní údaje zpracovávat. Přístup k vašim osobním údajům je zakázán z důvodů prevence neoprávněného přístupu, pozměňování nebo zneužití. Oprávnění k přístupu k vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci a zmocněnci společnosti ISAK, a to pouze v rozsahu vyžadovaném pro daný účel.

  Změny našich Zásad ochrany osobních údajů
  Tyto Zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času změnit tím, že na stránkách ISAK zveřejníme aktualizovanou verzi Zásad ochrany osobních údajů. V případě jakékoli změny v tomto dokumentu vás budeme informovat. Doporučujeme, abyste tyto stránky navštěvovali pravidelně a přiměřeně často, abyste měli k dispozici aktuální informace o tom, jakým způsobem používáme vaše osobní údaje.

  Odpovědnost za shromážděná data pomocí systémů ISAK
  Odpovědnost na data shromážděná uživatelem v systémech ISAK je výhradně na straně uživatele, který je za nakládání s takovými daty zodpovědný.